SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA Agencije M!

Splošni pogoji in navodila so sestavni del vseh naših aranžmajev. Objavljeni so na spletni strani Agencije M in dostopni na sedežu podjetja. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in z njimi nepreklicno soglaša. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Agencija M, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma.

 1. PRIJAVE

Prijave za potovanje/izlet sprejemamo v Agenciji M, Partizanska cesta 5 v Mariboru. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti določene dokumente, če jih zahteva program ter plačati akontacijo. Ob prijavi potnik prejme prijavnico in ob plačilu akontacije račun, ki velja kot potrdilo o potovanju. Potnik s podpisom zagotavlja, da je seznanjen s Splošnimi pogoji Agencije M. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenimi v splošnih pogojih.

Za zavezujočo prijavo se poleg pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, identifikacijo plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi posredovanja napačnih podatkov.

 1. PLAČILA IN CENE

Potnik ob prijavi vplača akontacijo v višini 30% cene aranžmaja oziroma toliko kot je navedeno v programu potovanja. Razliko do polne cene je potrebno plačati najkasneje 10 dni pred odhodom oziroma kot je navedeno v programu. V kolikor potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku se smatra, da je udeležbo odpovedal in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju.

Cena aranžmaja je izražena v evrih. Potnik ob prijavi lahko plača z gotovino ali drugim plačilnim sredstvom. V primeru, da je stranka plačala s plačilno kartico in kasneje storitev odpovedala, je upravičena do povrnitve plačanega zneska zmanjšanega za bančno provizijo. Če je storitev odpovedala Agencija M, je stranka upravičena do povrnitve zneska v celoti, v primeru odpovedi zaradi višje sile pa je potnik upravičen za povrnitev vplačanega zneska zmanjšanega za administrativne stroške v višini 15 EUR na osebo.

Agencija M lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo nezadostno število potnikov. Potnik se prijavi po optimalni, ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom.

Agencija M ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do spremembe v menjalnem tečaju valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico odstopiti od pogodbe, ves vplačan denar pa se mu vrne.

Plačilni pogoji za zaključene skupine gostov se lahko oblikujejo po dogovoru.

 1. STORITVE IN DODATNE STORITVE

V kolikor v programu ni drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija in spremstvo. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi. Agencija M ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem objektu ali na prevoznem sredstvu. Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceno programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej, razen če v programu  ni drugače določeno.

 1. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile  ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

 1. POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v ali skozi katero potuje.

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati  natančne podatke zase in za osebe, ki jih prijavlja na potovanje (ime se mora ujemati s tistim v potnem listu). Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, sam nosi vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in njegovim sopotnikom.

Potnik mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

 1. ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Organizator ima pravico spremeniti program ali odpovedati aranžma v primeru nezadostnega števila prijavljenih, administrativnih ukrepov ali višje sile. Agencija M o tem potnika obvesti najkasneje 7 dni pred odhodom. V teh primerih agencija ne prevzame nikakršnih obveznosti za nadomestilo škode potnikom, temveč jim povrne v celoti vplačan znesek. V primeru odpovedi potovanja zaradi višje sile se potniku povrne vplačan znesek zmanjšan za administrativne stroške agencije (15 EUR na osebo).

Agencija M si na osnovi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje sedem (7) dni pred odhodom, če je za potovanje prijavljenih nezadostno število potnikov. Če v programu ni navedeno drugače, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje: potovanje z avtobusom – najmanj 30 potnikov; potovanje z rednimi letali po Evropi najmanj 20 potnikov.

Agencija M si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med potovanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti in za Agencijo M pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi le-te obstajale ob sklenitvi pogodbe. Agencija M si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda na potovanje v primeru spremembe letalskega voznega reda ali v primeru višje sile, prav tako pa tudi pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na primer nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati. Brez vsake odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu Agencija M ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. Potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanje tretjih oseb, ki niso odvisni od volje stranke in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. Agencija M potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

V primeru, da Agencija M odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega vračila vplačane cene aranžmaja, nima pa potnik v primeru odpovedi pravice do vračila stroškov vizumov, potrebnih za države, kamor naj bi potoval ali stroškov cepljenj, ki so bili v programu zahtevani. V primeru odpovedi potovanja strani agencije zaradi višje sile si ima agencija pravico zadržati administrativne stroške (15 EUR na osebo). Vračilo zneseka zavarovanja odpovedi se ureja v skladu s Splošnimi pogoji Zavarovalnice Sava.

Agencija M o kakršnikoli spremembi programa potnike pred odhodom obvesti. Dokončni razpored ogledov se določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami in urniki za oglede znamenitosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi višje sile. V tem primeru ni dolžan vračati vplačanega zneska ali njegovega dela. V primeru, da situacija Agencij M na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, jih lahko namesti v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije. Agencija M ni odgovorna za zamude letal, ladij ali vlakov, prav tako pa tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki so posledica takih zamud.

 1. POTNIKOVA ODPOVED

Potnik ima pravico pisno ali ustno odpovedati aranžma, za katerega se je prijavil. V tem primeru ima agencija pravico do povračila stroškov odpovedi aranžmaja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved. Kadar potnik odpove pogodbo, je dolžan Agenciji M povrniti administrativne stroške v višini 15 EUR na osebo.

Glede na čas odpovedi pa imamo pravico zadržati še:

 • do 30 dni pred odhodom: 20% cene aranžmaja
 • 29 do 14 dni pred odhodom: 40% cene aranžmaja
 • 13 do 8 dni pred odhodom: 80% cene aranžmaja
 • 7 do 0 dni pred odhodom: 100% cene aranžmaja
 • neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja

V primeru, da je v ceno potovanja vključena posebna storitev, ki jo mora Agencija M plačati ob rezervaciji in plačilo v primeru stornacije ni vračljivo (letalska karta, kotizacije za kongres, vstopnice za predstave/razstave, v nekaterih primerih tudi hotelske nastanitve, ladijske nastanitve,…) se ta dejanski strošek obračuna v 100% vrednosti in ni vezan na datum odpovedi od potovanja.

V času izvajanja programa lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljevanja koriščenja plačanih storitev, ni upravičen do povračila stroškov.

V primeru, da je v ceno potovanja vključena posebna storitev, ki jo mora Agencija M plačati ob rezervaciji in plačilo v primeru stornacije ni vračljivo (letalska karta pri nizkocenovnih letalskih oz. individualno kupljena letalska karta, vstopnice za predstave… prevoznikih, kotizacije za kongres, v nekaterih primerih tudi hotelske nastanitve, ladijske nastanitve,…) se ta dejanski strošek obračuna v 100% vrednosti in ni vezan na datum odpovedi od potovanja.

 1. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo mogel udeležiti, lahko vplača zavarovanje rizika odpovedi, ki znaša približno 4,2 % vrednosti aranžmaja oziroma minimalno 10 EUR in se vplača ob rezervaciji.

Zavarovanje iz naslova odpovednega rizika se lahko uveljavlja le v primeru: nezgode, smrti ali poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca ali ožjih svojcev (tj enostavno kritje). Na izrecno željo potnika lahko (namesto enostavnega) uredimo širše kritje, ki poleg navedenih primerov krije še dodatne primere: premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja (zaradi elementarnih nesreč, požara, eksplozije, ropa ali tatvine), poziv sodnih in upravnih organov, zaradi česar ne more na potovanje, nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas, sprejem v novo službo (če nima pravice koristiti rednega dopusta), zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone, zaradi izbruha epidemije/pandemije, v primeru, če Ministrstvo za zunanje zadeve RS uradno odsvetuje potovanje, presaditev organov, za katero zavarovanec izve po sklenitvi pogodbe o potovanju, zdravljenje v zdravilišču, katerega pričetek je zavarovancu sporočen po sklenitvi pogodbe o potovanju. Odstopnina v tem primeru znaša 5,7% vrednosti aranžmaja. V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokazilo, da ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži agencija povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v prejšnji točki splošnih pogojev. Pri uveljavljanju zavarovanja rizika odpovedi veljajo Splošni pogoji Zavarovalnice Sava.

Potnik je dolžan Agencijo M takoj pisno ali ustno obvestiti o nastanku zavarovalnega primera, pri čemer je dolžan priložiti veljavne ustrezne dokumente. V kolikor se potnik potovanja ne udeleži in pred tem potovanja ne odpove (pisno ali ustno) takoj po nastanku zavarovalnega primera, kakor tudi, če ne predloži ustreznega pisnega dokazila (zdravniško potrdilo, bolnišnični list,…) o opravičenem razlogu odpovedi potovanja, nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

Ne glede na plačani odpovedni riziko ima Agencija M pravico do povračila administrativnih stroškov (15 EUR) ter pravico do zadržanja zneska vplačanega odpovednega rizika. Poleg tega Agencija M ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški dodatnega zdravstvenega zavarovanja, stroški cepljenja, vizumi, ipd).

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika, oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. V primeru, da so v programu navedena, oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Potnik se lahko odloči tudi za dodatno zavarovanje z asistenco v tujini. Podrobnosti tega zavarovanja so potniku na voljo v poslovalnicah organizatorja.

 1. CARINSKI, DEVIZNI PREDPISI IN VELJAVNA ZAKONODAJA

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise ter veljavno zakonodajo R Slovenije ter tudi držav v katere potuje. Če zaradi potnikovega nespoštovanja predpisov pride do zamude, dodatnih stroškov ali prekinitve programa, potnik sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 1. DOKUMENTI IN IZGUBA DOKUMENTOV

Potni listi in vize ter ostali dokumenti, potrebni za potovanje, so skrb vsakega potnika, zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil. V kolikor potnik izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, pri čemer mu Agencija M pomaga.

 1. OBVESTILA PRED ODHODOM

Za večdnevna potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo 5-7 dni pred odhodom. Pri enodnevnih izletih velja kot obvestilo program oziroma ponudba.

 1. PRTLJAGA

Agencija M ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo za izgubljeno ali poškodovano prtljago potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna letalska družba na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni obrazec letalske družbe ter izpolnjen obrazec preda predstavniku letalske družbe (en izvod obdrži zase). Na osnovi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Agencija M ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oz. drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov ipd.).

 1. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

V primeru da pride do nekakovostne ali nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva sorazmerno odškodnino s pisno pritožbo, ki jo vloži v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja. Reklamacija mora biti utemeljena.

Potnik je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na  kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake, se šteje, da se je potnik s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo strinjal in s tem je izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V kolikor se reklamacija na kraju samem ne more rešiti, je potnik dolžan še v času potovanja podati pisno pritožbo, ki mora biti potrjena s strani vodnika oz. predstavnika agencije. Na osnovi tega lahko vloži na pisno in podpisano  reklamacijo v predpisanem 60 dnevnem roku, sicer se reklamacija ne upošteva.

Organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem sprejemu oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev. Če je po krivdi Agencije M prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja oz. storitev, ki jih je potnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen.

 1. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

 1. UPORABA PODATKOV

Agencija M vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene obveščanja.

 1. SPORI

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Mariboru.